In opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden verzorgt nul25 het Beheertraject van een aantal Kindcentra waarin meerdere scholen en kinderopvang gehuisvest zijn of worden. Het Beheerplan is een document waarin de afspraken tussen gebruikers onderling en tussen gebruikers en eigenaar van het pand (Gemeente) netjes zijn vastgelegd. Bijlage bij dit plan zijn de tabellen waarin de verdeelsleutel van de kosten is berekend en onderverdeeld wordt over de verschillende kostenposten. Sluitstuk zijn de overeenkomsten die hierbij horen: Ingebruikgevingsovereenkomst en eventueel een Bouwheerovereenkomst, en een Beheerovereenkomst. Het hele proces vindt plaats in nauw overleg met de betrokken partijen.